STT Số thuê bao Phối quẻ dịch bát quái Sim hợp mệnh Giá bán Đặt mua
Quẻ chủ Quẻ hổ
0 0918856876 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 5,500,000 Đặt sim
1 0914.17.39.68 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Kim 5,380,000 Đặt sim
2 0917648878 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Kim 5,300,000 Đặt sim
3 0948.47.39.68 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 5,280,000 Đặt sim
4 0971.86.05.68 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,980,000 Đặt sim
5 0911388286 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Sim hợp mệnh Kim 4,980,000 Đặt sim
6 094.39.82.555 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,980,000 Đặt sim
7 0963.77.1386 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,980,000 Đặt sim
8 094.39.82.555 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,980,000 Đặt sim
9 0917358538 Lôi Phong Hằng (恆 héng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Kim 4,900,000 Đặt sim
10 0914558286 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Kim 4,900,000 Đặt sim
11 0905480579 Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,890,000 Đặt sim
12 0901.429.886 Thủy Thiên Nhu (需 xū) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Kim 4,890,000 Đặt sim
13 0974.86.65.68 Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Sim hợp mệnh Kim 4,890,000 Đặt sim
14 0903528986 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,890,000 Đặt sim
15 0968.82.3986 Sơn Lôi Di (頤 yí) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Kim 4,890,000 Đặt sim
16 0886990568 Sơn Lôi Di (頤 yí) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Kim 4,890,000 Đặt sim
17 0915723868 Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Sim hợp mệnh Kim 4,890,000 Đặt sim
18 0971.86.05.68 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,860,000 Đặt sim
19 0888838186 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
20 0911778188 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
21 0941.959.886 Sơn Lôi Di (頤 yí) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
22 097.197.8683 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
23 0917.139.866 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
24 0911.498.368 Sơn Trạch Tổn (損 sǔn) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
25 0911.87.66.83 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
26 0961.86.16.76 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
27 0919536556 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
28 0913328986 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
29 0911786638 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
30 0919286238 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
31 0971378238 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
32 0911883783 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
33 0914816838 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
34 0888737386 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
35 0911296838 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
36 0966.35.8679 Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
37 0911.65.7686 Thiên Địa Bĩ (否 pǐ) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
38 0967.25.8986 Địa Lôi Phục (復 fù) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
39 0901.429.568 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
40 0971.836.186 Thiên Địa Bĩ (否 pǐ) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
41 0915872882 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
42 0915051586 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
43 0918851268 Trạch Thủy Khốn (困 kùn) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
44 0911382438 Thủy Thiên Nhu (需 xū) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
45 0915153538 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
46 0962.715.468 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
47 0981669838 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
48 0868783668 Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim
49 0915568178 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Sim hợp mệnh Kim 4,800,000 Đặt sim